14 maja 2014

Consus na Cyprze

Category: Bez kategorii — Dominik @ 18:12

Bryd?y?ci kaliskiego klubu Consus mocno zaakcentowali swoj? obecno?? podczas 26th International Bridge Festival w Larnace. Na Cyprze zwyci??ali zar?wno w turniejach par, jak i team?w.

W zmaganiach par bezkonkurencyjni okazali si? Krzysztof Martens wraz z liba?sk? partnerk? May Sakr. W turnieju team?w po wygraniu wszystkich meczy, pierwsze miejsce zaj??a dru?yna, w kt?rej sk?adzie wyst?pi?a May Sakr oraz trzech przedstawicieli Consusa. Opr?cz wspomnianego Martensa byli nimi Jaros?aw Cie?lak i Dominik Filipowicz.

Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski

Category: Bez kategorii — Dominik @ 18:11

Na prze?omie kwietnia i maja odby?y si? w Warszawie Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Par Mikstowych i Open 2014 w bryd?u sportowym.

Z?oty medal w Mistrzostwach Polski Par Mikstowych zdobyli Ewa Banaszkiewicz (Batmix AZS UW Warszawa)?i W?odzimierz Starkowski (RUCH AZS PWr Wroc?aw). Srebrny medal przypad? Cathy Ba?dysz (bridge24.pl) wraz z Piotrem Walczakiem (Consus Carbon Kalisz). Na najni?szym miejscu podium stan?li Danuta Hocheker – Miros?aw Cichocki (oboje Siwik Intertrade Mr?gowo).

Po przebrni?ciu eliminacji i p??fina?u w?r?d 24 duet?w w finale Mistrzostw Polski Par Open znalaz?y si? dwie pary z zawodnikami reprezentuj?cymi kaliski Consus: Piotr Walczak wraz z Piotrem Ilczukiem oraz Jan Moszy?ski z Paw?em Niedzielskim. Fina? na solidnym 8 miejscu zako?czy?a kaliska para Moszy?ski-Niedzielski a zwyci??yli Jacek Grzelczak?- Ryszard Kie?czewski (obaj Intra ??d?),? przed Micha?em Klukowskim i Piotrem Gawrysiem (obaj RUCH AZS PWr Wroc?aw), oraz Grzegorzem Gardynikiem (SPS Construction Kielce) i Krzysztofem Kujaw??(Termochem Chemik Pu?awy).

W tych mistrzostwach udzia? wzi??a skromna reprezentacja kaliskiej dru?yny Consus ze wzgl?du na inne zobowi?zania oraz zdarzenia losowe.

5 miejsce Consusa w ekstraklasie

Category: Bez kategorii — Dominik @ 18:09

W dniach 11-12.04.14 w Bydgoszczy rozegrano mecz fazy play off mi?dzy dru?ynami Konkret Che?mno i Consus Kalisz. Stawk? tego meczu by? awans do Final Four ekstraklasy bryd?owej.

W dru?ynie Konkret wyst?puje 4 aktualnych reprezentant?w Polski (K.Jassem, M.Mazurkiewicz, M.Nowosadzki i J.Kalita). Consus wyst?pi? w sk?adzie K.Martens, P.?ak, J.Zaremba, J.Cie?lak, J.Moszy?ski i D.Filipowicz. Miejscem pojedynku by? malowniczo po?o?ony nad sam? rzek? Brd? hotel ?Przysta? Bydgoszcz?. Pi?tkowe zmagania zako?czy?y si? przewag? tylko 6 pkt dru?yny Konkret co mog?o zwiastowa? du?e emocje w sobotniej cz??ci meczu. W sobot? reprezentanci z Konkretu grali wy?mienicie i z ka?dym kolejnym rozdaniem powi?kszali przewag?. Niestety kaliszanie nie ustrzegli si? kilku b??d?w a pr?buj?c odrabia? straty podejmowali coraz bardziej ryzykowne decyzje. Szcz??cie tego dnia by?o jednak po stronie zawodnik?w z Che?mna i niezagro?eni wysoko wygrali to starcie.

Po pora?ce dru?yna Consus Kalisz zako?czy?a wyst?py w ekstraklasie w sezonie 2013/14 zajmuj?c ostatecznie 5 lokat?. Bior?c pod uwag? ?e w latach 2011-13 kaliska dru?yna zajmowa?a pierwsze i drugie? miejsce w Dru?ynowych Mistrzostwach Polski pozosta? du?y niedosyt,? ale przegranie z jednym z g??wnych faworyt?w do medali nie przynosi ujmy.

Consus walczy w play off

Category: Bez kategorii — Dominik @ 18:07

W dniach 1-2.03 w Warszawie dru?yna Consus Kalisz rozegra?a z dru?yn? LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin mecz fazy play off ekstraklasy bryd?owej.

Z bardzo zaci?tego 72 rozdaniowego pojedynku zwyci?sko wyszli kaliszanie? w stosunku 162,2:158. Losy rywalizacji wa?y?y si? do samego ko?ca.

Teraz Consus musi czeka? na rozstrzygni?cie ostatniego meczu tej rundy i czeka go b?j o wej?cie do fazy medalowej FINAL FOUR Ekstraklasy bryd?owej.

Druga kaliska dru?yna? ? Consus Carbon Kalisz wyst?puj?ca w I lidze w tym samym terminie rozegra?a mecz play off z dru?yn? GOMAD Gorz?w Wlkp.

Prowadz?c od samego pocz?tku zwyci??y? Consus Carbon w stosunku 199:142,2 przypiecz?towuj?c tym samym sw?j awans do ekstraklasy.

Consus w Tel Awiwie

Category: Bez kategorii — Dominik @ 18:05

Zaproszeni przez organizator?w zawodnicy Consus Kalisz po raz czwarty uczestniczyli w 48. Mi?dzynarodowym Izraelskim Festiwalu Bryd?owym, rozegranym w Tel Awiwie. Podobnie jak w poprzednich latach potwierdzili oni wysoki poziom polskiego bryd?a, zajmuj?c kilka wysokich lokat.

Consus wywalczy? trzecie miejsce w silnie obsadzonym turnieju team?w. Natomiast zawodnicy Consus Kalisz Jan Moszy?ski i Jaros?aw Cie?lak w turnieju na 300 startuj?cych par wygrali z wynikiem 60.60%. Pi?te miejsce: w tym turnieju przypad?o Cathy Ba?dysz (Bryd? 24 Warszawa) oraz Piotrowi Walczakowi (Consus Carbon Kalisz). Pozosta?e kaliskie pary awansowa?y do fina?u.

W turnieju mikstowym na 220 par Cathy Ba?dysz i Piotr Walczak zaj?li drugie miejsce z wynikiem 63%.

20 listopada 2013

Cavendish Par w Monaco

Category: Bez kategorii — Dominik @ 19:43

W dniach 23-25.10.13 w Monte Carlo odby? si? Cavendish Pairs Open 2013 ? turniej rozgrywany na punkty meczowe pod patronatem Ksi?cia Monaco Alberta II. Impreza ta drugi raz w dotychczasowej historii odby?a si? w Monte Carlo. We wcze?niejszych latach gospodarzem imprezy by?o Las Vegas.

Jest to specyficzny turniej, poprzedzony otwart? dla wszystkich zainteresowanych licytacj? uczestnicz?cych par. W tym roku wyst?pi?o 60 par w tym 7 z?o?onych z polskich zawodnik?w: J.Pszczo?a-M.Kwiecie?, G.Narkiewicz-K.Buras, J.Kalita-M.Nowosadzki, R.Jagniewski-W.Gawe?, B.Chmurski-P.Tuczy?ski, M.Mazurkiewicz-K.Jassem oraz zawodnicy reprezentuj?cy Consus Kalisz: K.Martens-D.Filipowicz.

Warunki uczestnictwa s? rygorystyczne. Wymagane wcze?niejsze zg?oszenie i zgoda organizatora, wpisowe od ka?dej pary 1500? + gwarancja zap?acenia ceny wywo?awczej 5000? podczas aukcji (je?eli nikt inny nie b?dzie chcia? nas wylicytowa?). W zwi?zku z powy?szym w turnieju wyst?pi?a mieszanka sponsor?w, utalentowanych bryd?yst?w, do?wiadczonych zawodnik?w i gwiazd ?wiatowego bryd?a.

Pieni?dze zebrane z wpisowego przeznaczone s? na nagrody dla zawodnik?w. Odr?bn? pul? nagr?d jest ta uzbierana podczas licytacji. Partycypuj? w niej osoby wykupuj?ce podczas aukcji par?, kt?ra zako?czy rywalizacj? na nagradzanym miejscu. Uczestnicz?cym parom przys?uguje mo?liwo?? odkupienia cz??ci udzia??w od zwyci?scy aukcji. Inni zainteresowani r?wnie? mogli zaproponowa? wykupienie cz??ci udzia??w.

Tegoroczna aukcja przed turniejem przynios?a rekordow? pul? ponad 800 tys.?. Cz??? z tych pieni?dzy posz?a na koszty organizacyjne imprezy, ale i tak pozosta?a bardzo du?a pula na nagrody. Najdro?sza para podczas aukcji W?osi F.Fantoni-C.Nunes (w rankingu World Bridge Federation zawodnicy sklasyfikowani na 1 i 2 miejscu) zosta?a wylicytowana za 57 tys.?.

Trwaj?ce dwa dni 100 rozdaniowe eliminacje decydowa?y, kt?rzy uczestnicy znajd? si? w 12 parowym finale A, 24 parowym finale B i w Finale C dla pozosta?ych par. Wszystkie lokaty w finale A oraz czo?owe w pozosta?ych fina?ach by?y nagradzane.

O skutecznym ataku polskiej fali bryd?yst?w niech ?wiadczy fakt, ?e po eliminacjach w finale A w pierwszej 7 znalaz?o si? 5 polskich par w tym na prowadzeniu byli R.Jagniewski-W.Gawe? przed par? G.Narkiewicz-K.Buras. O tym, jak trudno wej?? do ?cis?ego fina?u przekona?y si? m.in. takie pary jak B.Levin-S.Weinstein (wielokrotni zwyci?scy Cavendisha w ostatnich latach), Z.Mahmood-J.Jansma, czy aktualni Mistrzowie Europy Par S.Auken-R.Welland a faworyzowana para F.Fantoni-C.Nunes znalaz?a si? na ostatnim premiowanym awansem miejscu.

Po przydzieleniu ka?dej parze odpowiedniego c-o w zale?no?ci od zdobytych imp?w przyst?piono do 44 rozdaniowego fina?u. Po pierwszej sesji fina?u nadal prowadzi?a para W.Gawe?-R.Jagniewski.

Druga cz??? fina?u by?a znakomitym wyst?pem pary K.Martensa-D.Filipowicza (212,34 imp.), kt?rzy w ko?cowych rezultatach zaj?li 2 lokat? ust?puj?c jedynie bardzo dobrze graj?cym Bu?garom I.Nanev?R.Gunev (283,39 imp., wygrali II sesj? fina?u a w I zaj?li drugie miejsce). Najni?sze miejsce na podium przypad?o G.Helgemo-T.Helness (179,41 imp.) parze Norweg?w reprezentuj?cych na co dzie? Monaco. Na 4 miejscu zako?czyli rywalizacj? J.Pszczo?a-M.Kwiecie?, dalej G.Narkiewicz-K.Buras i na 6 miejscu R.Jagniewski-W.Gawe?.

R?wnocze?nie pierwszy raz w historii r?wnolegle do turnieju par odby? si? Cavendish Ladies Pairs w kt?rym uczestniczy?o 16 kobiecych par. Trzydniowe zmagania na drugim miejscu w finale A zako?czy?a polska para A.Sarniak-C.Ba?dysz natomiast fina? B wygra?y kolejne reprezentantki polski K.Dufrat-J.?muda.

Tegoroczny Cavendish Pairs by? kolejnym sukcesem polskich zawodnik?w i zawodniczek podtrzymuj?c dobr? pass? polskiego bryd?a na arenie mi?dzynarodowej.

Mistrzostwa Polski Pattonem oraz Grand Prix w Boles?awcu

Category: Bez kategorii — Dominik @ 19:28
W dniach 4-6.10.2013 w ramach BOLES?AWIECKIEJ TRZYDNI?WKI BRYD?A SPORTOWEGO odby?y si? Mistrzostwa Polski Team?w systemem Pattona oraz turniej par zaliczany do Budimex Grand Prix Polski Par.
W obu wydarzeniach z bardzo dobrej strony pokazali si? kaliscy zawodnicy z Consusu. W Mistrzostwach Polski Team?w systemem Pattona srebrny medal ze strat? 1 punktu do zwyci?scy zdoby?a dru?yna Consus+ w sk?adzie Piotr Walczak, Piotr Ilczuk, Jan Moszy?ski (wszyscy reprezentuj?cy dru?yn? ligow? Consus Carbon Kalisz) wspomagani przez Cathy Ba?dysz (z okr?gu wielkopolskiego) Andrzeja Pawlaka (Latteria Rzepin) oraz Pawe? Boruta (z okr?gu lubuskiego). Zwyci??y? z wynikiem 146 pkt team ZAWADA w sk?adzie M.Pietraszek, W.Strzemecki, P.Zawada (wszyscy z Elektromonta?u Rzesz?w) oraz L.Brede (z okr?gu ?l?skiego). Najni?sze miejsce na podium przypad?o zawodnikom ?l?skiej dru?yny Energetyk. W Mistrzostwach Polski udzia? wzi??y 44 teamy.
Natomiast w turnieju par z cyklu Grand Prix Polski na startuj?ce 193 duety pierwsze miejsce z wynikiem 64,67% przypad?o Krzysztofowi i Piotrowi Jassemom (ojcu i synowi). Pozosta?e miejsca na podium zaj?li zawodnicy Consusa. Srebro dla Leszka Majda?skiego i Mariana Kupnickiego natomiast br?z wywalczyli Jaros?aw Cie?lak i Dominik Filipowicz. Najbardziej nielubiane przez sportowc?w 4 miejsce zaj?li Krzysztof Martens (r?wnie? Consus Kalisz) graj?c z liba?skim zawodnikiem Massoun Ejjeh. Obsada Mistrzostwa Polski Team?w? oraz w turnieju Grand Prix Polski by?a mi?dzynarodowa bo poza wspomnianym wy?ej liba?skim zawodnikiem (prywatnie przyjacielem K.Martensa kt?ry przyjecha? do Polski wzi?? udzia? w obu imprezach na jego zaproszenie) uczestniczyli r?wnie? zawodnicy z Niemiec, Czech i Bia?orusi.

Mistrzostwa ?wiata na Bali

Category: Bez kategorii — Dominik @ 19:27

Dwa br?zowe medale wywalczyli podczas Dru?ynowych Mistrzostw ?wiata, rozegranych na indonezyjskiej wyspie Bali, polscy bryd?y?ci. Niegraj?cym kapitanem naszej ekipy, rywalizuj?cej w kategorii open, by? kaliszanin Piotr Walczak. Po raz pierwszy w d?ugoletniej historii tych zmaga? Polacy awansowali we wszystkich kategoriach do ?wier?fina??w.

W indonezyjskiej kurorcie Nusa Dua bia?o-czerwoni radzili sobie znakomicie. W kategorii open awansowali do ?wier?fina?u, w kt?rym zdecydowanie pokonali Holendr?w (242:116,3). Gorzej by?o w spotkaniu p??fina?owym, a ulegli w nim przysz?ym dru?ynowym mistrzom ?wiata W?ochom (79:201). Wyr?wnany mecz, decyduj?cy o trzecim miejscu, zako?czy? si? sukcesem polskich bryd?yst?w i ich zwyci?stwem 146,7:142. W finale W?osi pokonali oni ekip? Monako 210:126 kt?rej kapitanem by? Krzysztof Martens na co dzie? zawodnik kaliskiego Consusa.Br?zowymi medalistami zostali r?wnie? nasi seniorzy. W ?wier?finale wygrali z Belgami (236:163), nast?pnie musieli uzna? wy?szo?? drugiej dru?yny USA (178:247), a w walce o miejsce na podium pokonali Francuz?w (130:80).

Na miejscach 6 w turnieju kobiet uko?czy?y zmagania polskie bryd?ystki. W ?wier?finale Otwartych Mistrzostw ?wiata Team?w znale?li si? r?wnie? zawodnicy dru?yny Polish Students, ale przegrali z przysz?ymi triumfatorami z ameryka?skiego zespo?u Gordon, w kt?rym wyst?powa? Polak, d?ugoletni reprezentant naszego kraju – Jacek Pszczo?a. W turnieju tym startowa?a tak?e dru?yna kaliskiego Consus Red Poland, zajmuj?c ostatecznie 48. miejsce. W jej sk?adzie znale?li si? Piotr ?ak, Jerzy Zaremba, Dominik Filipowicz, Janusz Makaruk, Pawe? Niedzielski oraz Jaros?aw Cie?lak. Na zako?czenie Mistrzostw na Bali odby? si? jeszcze turniej par o puchar Nusa Dua Cup. Na 108 rywalizuj?cych duet?w po zaci?tej rywalizacji w kt?rej ka?de rozdanie mog?o decydowa? o podziale miejsc na podium, 2 miejsce przypad?o Polakom Rafa?owi Jagniewskiemu i Wojciechowi Gaw?owi a 5 kaliszanom Jaros?awowi Cie?lakowi i Dominikowi Filipowiczowi.

Indonezyjski championat zako?czy? si? du?ym sukcesem polskich bryd?yst?w, kt?rzy pokazali, ?e licz? si? w ?wiatowej stawce.

16 sierpnia 2013

Polacy najlepsi w Atlancie

Category: Bez kategorii — Dominik @ 18:32

Jacek Kalita i Micha? Nowosadzki z Consusa Carbon Kalisz wraz z Wojciechem Gaw?em i Rafa?em Jagniewskim z Unii Leszno wygrali letnie mistrzostwa Ameryki P??nocnej w bryd?u sportowym. ? 2013 SUMMER NABC Atlanta Spingold Trophy. W finale pokonali po dogrywce ameryka?sko-szwedzki team Grue 134:113.

Img_0434_article
Od lewej: Prezydent ACBL Donald Mamula oraz Rafa? Jagniewski, Micha? Nowosadzki, Jacek Kalita i Wojciech Gawe? – zdobywcy Spingold Trophy

Polski team Bridge24, rozstawiony w?r?d 67 z numerem 39 numerem, mia? ci??k? przepraw?. Po drodze bia?o-czerwoni zwyci??yli aktualnych mistrz?w ?wiata Holendr?w Brinka Drivera, Sjoerta Baasa, Ricco van Prooijena i Louka Veerheesa Jr. i wielokrotnych mistrz?w ?wiata Amerykan?w ? Ralpha Katza, Nicka Nickella, Erika Rodwella, Jeffa Meckstrotha, Bobby?ego Levina i Steve Weinsteina.

Fina? by? popisem p??niejszych triumfator?w. Po 64 rozdaniach (oko?o dziesi?? godzin gry) by? remis 112:112. 22-rozdaniowa dogrywka przynios?a sukces 22:1 Polakom.

Mistrzostwa Ameryki P??nocnej odbywaj? si? 3 razy do roku i dziel? na letnie, jesienne i wiosenne. Pomimo braku w tych zawodach nagr?d pieni??nych, najlepsi zawodnicy na ?wiecie rywalizuj? ze sob? o presti? i uznanie sponsor?w. Zwyci?zca zdobywa okaza?e trofeum, w zale?no?ci od terminu mistrzostw inne ? w letnich mistrzostwach Puchar Spingold, w jesiennych Vanderbilt, a w wiosennych Reisinger.

Formu?a mistrzostw przewiduje organizowanie zawod?w ka?dorazowo w innym mie?cie. W ten spos?b bryd? sportowy jest popularyzowany w r??nych miastach i stanach USA. Tegoroczne jesienne mistrzostwa odb?d? si? w Phoenix w Arizonie na prze?omie listopada i grudnia.

Kongresy letnie Sopot i S?awa

Category: Bez kategorii — Dominik @ 18:30
Wysokie lokaty w 53. Mi?dzynarodowym Kongresie Ba?tyckim zaj?li bryd?y?ci kaliskiego klubu Consus. Plasowali si? oni w czo??wce klasyfikacji poszczeg?lnych turniej?w, jak i klasyfikacji kongresowej.

Kongres rozegrano w dniach 19-27 lipca w Sopocie. W III turnieju par czwarte miejsce w gronie 191 startuj?cych ekip z wynikiem 60,84% zaj?li Krzysztof Martens i Dominik Filipowicz. Z kolei w IV turnieju, b?d?cym jednocze?nie eliminacj? BUDIMEX Grand Prix Polski Par, a? sze?ciu kaliskich zawodnik?w wywalczy?o miejsce w czo?owej dziesi?tce (startowa?o 267 duet?w). Zwyci??yli z wynikiem 65,49% Tomasz Winciorek (COMFORTSA-ASZ PWR IV Wroc?aw) wraz z Bartoszem Chmurskim (Consus Carbon Kalisz). Trzeci? pozycj? zaj?li Jacek Kalita i Micha? Nowosadzki (Consus Carbon), a pi?t? wspomniani wcze?niej Martens i Filipowicz. Para Kalita – Nowosadzki by?a te? druga w VI i pierwsza w IX kongresowym turnieju. W zmaganiach team?w o Tr?jz?b Neptuna na trzeciej lokacie uplasowali si? kaliszanie Jan Moszy?ski i Piotr Walczak, kt?rzy zagrali w teamie Mochu. W ko?cz?cym kongres Turnieju Par Mikstowych drugi by? Dominik Filipowicz w parze z Joann? Ma?eck? (SBS Polonia Nowy Tomy?l). Oboje jeszcze przed ostatnim rozdaniem liderowali rywalizacji. W klasyfikacji kongresowej trzecie miejsce zaj?? Dominik Filipowicz (1657 pkt), bezpo?rednio wyprzedzaj?c klubowych koleg?w z Consusa – Jacka Kalit? i Krzysztofa Martensa (odpowiednio 1645 i 1578 pkt). Dziesi?t? lokat? zaj?? przedstawiciel grodu nad Prosn?, Micha? Nowosadzki.

Tymczasem na pocz?tku lipca odby? si? Kongres Bryd?owy S?awa 2013, w ramach kt?rego zosta? rozegrany Turniej Team?w o Puchar Lata, jako eliminacja do Grand Prix Polski Team?w. Zwyci??y?a dru?yna Lew ??dzki, w kt?rej sk?adzie znale?li si? m.in. Grzegorz Lewaciak i Jerzy Ronke z Consusa. Drugie miejsce zaj??a ekipa pod nazw? Gawe? wspierana przez Piotra Ilczuka z kaliskiego klubu.