28 września 2015

Boles?awiec 2015

Category: Bez kategorii — Dominik @ 20:05

W dniach od 18 do 20 wrze?nia, w ramach Trzydni?wki Boles?awieckiej, rozegrano Mistrzostwa Polski Team?w systemem Pattona.?Wystartowa?o 48 team?w, w barwach kt?rych wyst?powali r?wnie? zawodnicy z Czech, Litwy i Niemiec. Kaliski Consus by? reprezentowany przez Piotra Walczaka, graj?cego w dru?ynie Fabian, Piotra Ilczuka w dru?ynie Klukowska oraz Dominika Filipowicza w teamie Zawada.

Po wyczerpuj?cych eliminacjach do dalszej fazy awansowa?o tylko 8 team?w w tym m.in. Zawada. Finali?ci rozegrali mecze systemem ka?dy z ka?dym po 6 rozda? a nast?pnie 2 pierwsze dru?yny zagra?y o z?oty medal z zachowaniem dotychczasowych wynik?w. Teamy 3 i 4 zagra?y o br?z.

Na tym etapie rozgrywek dru?yna Zawada okaza?a si? nie do zatrzymania wygrywaj?c mistrzostwa. W dru?ynie zwyci?zc?w znale?li si?: Przemys?aw Zawada, Grzegorz Narkiewicz, Krzysztof Buras, Wojciech Strzemecki, Przemys?aw Janiszewski i wspomniany wcze?niej Dominik Filipowicz. Srebrny medal przypad? teamowi Elektromonta?, w sk?adzie: Jakub Zawada, Roman Opali?ski, Marek Pietraszek i Jacek Znamirowski. Co ciekawe, fina? by? rozgrywany mi?dzy dru?ynami ojca i syna. Br?zowy medal wywalczy? team Piloni, w sk?adzie: Gra?yna i Piotr Busse, Tomasz Pilch, S?awomir Zawi?lak oraz Marek Pieczka.

 

Mistrzostwa Europy, kongresy letnie w Polsce i Festival w Atenach

Category: Bez kategorii — Dominik @ 20:04

Mistrzostwa Europy w Tromso

W lipcu w norweskim kurorcie Tromso znajduj?cym si? 250 km za ko?em podbiegunowym odby?y si? Mistrzostwa Europy w bryd?u sportowym.
W rozgrywkach parowych wzi??o udzia? 210 par w tym 13 z Polski. Kaliski Consus reprezentowali Krzysztof Martens i Dominik Filipowicz.
Po fazie eliminacyjnej i p??fina?owej walce po rozegraniu 150 rozda? do ?cis?ego fina?u awansowa?y 52 pary. Wraz z kaliszanami jeszcze 5 polskich duet?w awansowa?o w tym najwy?ej na 4 miejscu para Piotr Gawry? i Micha? Klukowski.
W finale do rozegrania by?o kolejne 100 rozda?. Na 30 rozda? do ko?ca na prowadzeniu by?a para ameryka?sko-du?ska wyprzedzaj?c Francuz?w, Szwed?w i zawodnik?w Consusa. R??nice mi?dzy czo??wk? nie by?y du?e. Niestety kolejne rozdania nie by?y ju? tak udane dla Polak?w i Mistrzami Europy zostali Francuzi Thomas? BESSIS i Frederic VOLCKER. Srebro przypad?o Szwedom a br?z parze ameryka?sko-du?skiej. Polacy zaj?li ostatecznie 8 (Gawry?-Klukowski), 9 (Martens-Filipowicz), 17 (Jassem-Mazurkiewicz), 21 (Gierulski-Skrzypczak), 36 (Roma?ski-Grzelak) i 38 (Ko?uda-Moniuszko).

kongres letni S?awa 2015
Turniej Kongresowy Grand Prix Polski Par 195par
8m Przemys?aw B?aszczyk (KDK1 Kutno) Grzegorz Lewaciak (Consus Kalisz) 59,83%

Turniej kongresowy K-8 73pary
2m Tomasz Jaworski (Promost AZS Polit.WR) i Piotr Ilczuk (Consus Kalisz) 62,04%

kongres letni Sopot 2015
IV Kongresowy Turniej Par 276 par
Grand Prix Polski Par
1m Piotr Walczak (Consus Kalisz) i Marek Witek (KONSTANTA Bielsko-Bia?a) 63,72 %
2m Monika Sautaux (Singleton Krak?w) i Rados?aw Szczepa?ski (Consus Kalisz) 62,56 %

Kongresowy Turniej Team?w o Waz? Ba?tyku (obsada mi?dzynarodowa 48 team?w w tym anglicy, litwini, niemcy, norwedzy)
zwyci?zcy fina?u A (5m w turnieju) – dru?yna CARLO BOSSI PARFUMES w kt?rej sk?adzie wyst?powa? m.in. Piotr Walczak

Kongresowy Turniej Par Mikstowych 84par
1m Justyna Stachowiak (Chaos Gniezno) i Tomasz Winciorek (Consus Kalisz) 60,70%

IV Otwarty Turniej Par
4m Mariusz Kra?nicki (??d?) i Jaros?aw Cie?lak (Consus Kalisz) 55,79%

VII Kongresowy Turniej Par 146par
5m Tomasz Winciorek i Tom Townsend (Anglia) 60,67%

XI Kongresowy Turniej Par
1m Mariusz Kra?nicki Jaros?aw Cie?lak 64,20%

kongres letni Warszawa 2015
II kongresowy 245par – 5m Jerzy Zaremba i Piotr ?ak (Consus Kalisz) 61,13%

III kongresowy 248par – 7m Krzysztof Martens (Consus Kalisz) i Micha? Kwiecie? (Bridge24.pl) z wynikiem 67 imp

IV kongresowy 362par – 3m Dominik Filipowicz i Jaros?aw Cie?lak (obaj Consus Kalisz) 61,16%

II Otwarty Turniej Par 77par – 1m Jaros?aw Cie?lak i Grzegorz Lewaciak (obaj Consus Kalisz)

V kongresowy 170par – Dominik Filipowicz i Jaros?aw Cie?lak 62,54% 3m przegrywaj?c drug? lokat? o 0,01%

VI kongresowy 163par -? 5m Piotr Walczak (Consus Kalisz) i Wit Klapper (Krak?w) 62,52%

VIII Kongresowy Turniej Par 158par – 1m? Dominik Filipowicz i Przemys?aw Janiszewski (Gliwice) 63%

X Kongresowy Turniej Par 142pary – 3m? Krzysztof Martens i Micha? Kwiecie? 63.90%

XIII Kongresowy Turniej Par 108par – 3m Mariusz Kra?nicki (??d?) i Jaros?aw Cie?lak? 61.44%

kongresowa pkt d?ugofalowa (uczestniczy?o 1052 zawodnik?w)
1m Przemys?aw Zawada (Silesia Gliwice) 2561 pkt
3m ex aequo Micha? Kwiecie? i Krzysztof Martens 2418 pkt
6m Dominik Filipowicz 2231 pkt

W Atenach we wrze?niu odby? si? turniej team?w w ramach 10 Greek Bridge Festival
W?r?d 47 zg?oszonych dru?yn uczestniczy? team MARTENS w sk?adzie Krzysztof Martens, Jaros?aw Cie?lak, Dominik Filipowicz (wszyscy na co dzie? reprezentuj? Consus Kalisz) i liba?ska zawodniczka May Sakr. Po dwudniowej rywalizacji najlepsza okaza?a si? dru?yna z kaliszanami w sk?adzie wygrywaj?c z wynikiem 112 pkt. Drugie miejsce przypad?o dru?ynie AKKAD w sk?adzie G.Duboin (W?ochy), M. Di Franco (W?ochy), D. Brenner (Brazylia), N. Hamdan (Liban), F. Farmat (Liban) i H. Akkad (Syria) z wynikiem 98 pkt.
Na najni?szym stopniu podium stan?? team MILNER w sk?adzie R.Milner (USA), J.Pszczo?a (Polska), R.Welland (Niemcy) i S. Auken (Niemcy) 92,6 pkt

30 maja 2015

Z wielkim ?alem zawiadamiamy o odej?ciu naszego przyjaciela, kolegi i cz?onka dru?yny Consus Janka Moszy?skiego

Category: Bez kategorii — Dominik @ 18:20

25 maja Janek przegra? nier?wn? walk? z chorob?.

??czymy si? w ?alu z rodzin? i wszystkimi blisko zwi?zanymi z „Mochem”.

Mi?dzynarodowa Mistrzowska Maj?wka 2015

Category: Bez kategorii — Dominik @ 17:55
W dniach 29.04-03.05.15 w Warszawie odby?y si? Mi?dzynarodowa Mistrzowska Maj?wka w bryd?u sportowym w ramach kt?rej rozegrano Mistrzostwa Polski Par Mikstowych, Par Open oraz Senior?w.
W Mistrzostwach Polski Par Mikstowych ?wier?fina?y wygra?a para Katarzyna Dufrat (Petroactiv Piast Skawina) wraz z Dominikiem Filipowiczem (Consus Kalisz). Wyprzedzili par? Cathy Ba?dysz (Bridge24.pl) i Andrzeja Jaszczaka (SILESIA I Gliwice). Po zako?czeniu p??fina??w nast?pi?o odwr?cenie kolejno?ci na pierwszych dw?ch miejscach. W finale najlepsza okaza?a si? para Natalia Sakowska i Piotr Butryn (AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa) osi?gaj?c wynik 477,57 pkt. Srebrny medal przypad? parze Katarzyna Dufrat i Dominik Filipowicz, natomiast na najni?szym stopniu podium stan??a para Iwona Czajka (SKS Mazovia Warszawa) i Leszek Sztyrak (SIWIK HOLIDAY BT MR?GOWO) 463,34 pkt. W ca?ych mistrzostwach rozegrano 120 rozda? a r??nica mi?dzy z?otymi a srebrnymi medalistami by?a najmniejsza w historii tej imprezy. Jedna karta inaczej zagrana w dowolnym rozdaniu mog?a zadecydowa? o innej kolejno?ci na podium. Para Dufrat-Filipowicz ostatnie 30 rozda? rozegra?a b?d?c transmitowana na ?ywo na youtube i w tym czasie tylko w trakcie 4 rozda? nie byli na prowadzeniu ? mi?dzy 11 i 12 oraz mi?dzy 29 i ostatnim rozdaniem turnieju gdzie w bezpo?rednim pojedynku z Sakowsk? i Butrynem przegrali t? konfrontacj? niewielk? r??nic? punkt?w.
W Mistrzostwach Polski Par Open na 101 dopuszczonych par, kaliszanie z Consusa mieli kilku przedstawicieli: pary Janusz Makaruk i Pawe? Niedzielski, Krzysztof Martens i Dominik Filipowicz oraz w zestawieniach z partnerami spoza dru?yny Piotr Ilczuk z Adamem Suwikiem (SPS CONSTRUCTION KIELCE), Piotr Walczak z Cezarym Serkiem (CONNECTOR Pozna?), Rados?aw Szczepa?ski z Monik? Sautaux (Singleton Krak?w), Tomasz Winciorek z Jackiem Turczynowiczem (Rezydencja Szelig?wka Bridge Team) oraz Grzegorz Lewaciak wraz z Paw?em Zubielem (CKM ??d?). Z regionu kaliskiego i okolic wyst?pi?a jeszcze para Andrzej Aleksandrzak i Artur W?jcik (obaj reprezentuj? dru?yn? UKB KLEKS Szamotu?y).
P??fina?y wygra?a para Makaruk-Niedzielski i opr?cz nich do ?cis?ego 24 parowego fina?u dostali si? tylko Martens-Filipowicz oraz Aleksandrzak-W?jcik.
Ostatecznie po zako?czeniu fina?u zawodnicy Consusa Makaruk-Niedzielski zaj?li 6 miejsce (53,8%), Martens-Filipowicz 14 miejsce (48,02%) a Aleksandrzak-W?jcik 9 miejce (51,12%).
Mistrzami Polski Par w kategorii open zostali Grzegorz Darkiewicz-Moniuszko i Piotr Ko?uda ( 56%, obaj z Warszawy), srebrny medal przypad? Piotrowi Tuszy?skiemu i Ryszardowi Sakowiczowi (54.96%, LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin) a br?z Mariuszowi Kowalskiemu i Dariuszowi Koproniowi (54.96%, HOTEL SENATOR STARACHOWICE). Tu r?wnie? o kolejno?ci na dw?ch najni?szych stopniach podium decydowa?a niemal ?fotokom?rka?.

18 marca 2015

NIEPOWODZENIA W PLAY-OFF

Category: Bez kategorii — Dominik @ 09:48

W dniach od 20 do 21 lutego zosta? rozegrany w Warszawie mecz bryd?owy mi?dzy Connectorem Pozna? i Consusem Kalisz. Starcie zako?czy?o si? przegran? Consusa.

Stawk? meczu by? bezpo?redni awans do strefy medalowej Dru?ynowych Mistrzostw Polski. Mecz sk?ada? si? z 6 cz??ci a ka?da z 12 rozda?.

Po wygranej w pierwszej sk?adce meczu na prowadzenie wysz?a dru?yna Consus, niestety przegrane dwie nast?pne pozwoli?y wyj?? Connectorowi na 25 punktowe prowadzenie.
Kolejne cz??ci meczu by?y praktycznie remisowe i dru?yna z Poznania wygra?a z kaliszanami w stosunku 130,2 : 107.imp.

By?o kilka okazji w meczu, ?eby odwr?ci? niekorzystny bilans, ale zawodnicy z Consusa nie wykorzystali swojej szansy.

Pora?k? Consusa Carbon Kalisz zako?czy? si? wcze?niej rozegrany r?wnie? w Warszawie mecz z RAL Pozna?. Tu liderem od pocz?tku do ko?ca spotkania byli poznaniacy.

Mecz ostatecznie zako?czy? si? wynikiem 209,2 : 142imp dla RAL. W dru?ynie z Poznania wyst?pi?y pary z reprezentacji Litwy i Izraela oraz kilku Polak?w.

Dla dru?yny Consus Carbon Kalisz rywalizacja w Dru?ynowych Mistrzostwach Polski zako?czy?a si? na 8 miejscu. Consus Kalisz natomiast b?dzie mia? okazj? pom?ci? koleg?w z drugiej kaliskiej dru?yny i stoczy mecz z RAL Pozna? o awans do p??fina?u. Przegrany w tym pojedynku zako?czy rywalizacj? na 5 miejscu w extraklasie bryd?owej.

BESKIDZKI KONGRES

Category: Bez kategorii — Dominik @ 09:46

W dniach 13-15 lutego w Szczyrku odby? si? Kongres Bryd?owy ?Beskidzki Szlem?, w kt?rym reprezentanci klubu Consusu Kalisz zajmowali wysokie lokaty. Jednocze?nie w tym samym czasie rozegrano V Mistrzostwa Polski ?rodowisk Ubezpieczeniowych w bryd?u.

I Kongresowy Turniej, w kt?rym uczestniczy?y 52 pary, wygrali z wynikiem 62,29% Krzysztof Martens i Dominik Filipowicz, reprezentuj?cy Consus Kalisz, wyprzedaj?c Piotra Tuszy?skiego i Waldemara Sroczy?skiego (Latteria Tinis-Steinpol I Rzepin, 61,75%) oraz Stanis?awa Go??biowskiego i Adama ?mudzi?skiego (KS AZS Politechnika I Wroc?aw, 61,06%).

III Kongresowy Turniej Par by? jednocze?nie eliminacj? do cyklu Grand Prix Polski Par. Na 175 startuj?cych ekip pierwsze miejsce zaj?li Bartosz Chmurski i Piotr Tuczy?ski (Bridge24.pl, 63,82%). Druga lokata przypad?a w udziale Cathy Ba?dysz (Bridge24.pl), graj?cej wraz z Piotrem Walczakiem (Consus Carbon Kalisz, 62,90%), a trzecia ?ukaszowi Brede (Konstanta Bielsko-Bia?a) i Piotrowi Nawrockiemu (AZS UW Technikum Warszawa, 61,32%). W klasyfikacji kongresowej Piotr Walczak zaj?? miejsce 5-6, jednocze?nie wygrywaj?c konkurencj? w kategorii senior?w.

CONSUSY W FAZIE PLAY-OFF EKSTRAKLASY

Category: Bez kategorii — Dominik @ 09:43

W dniach 2-4 stycznia odby? si? drugi zjazd ekstraklasy bryd?owej, tzw. fazy „ka?dy z ka?dym”. Obie kaliskie dru?yny – Consus Kalisz oraz Consus Carbon Kalisz wypad?y w niej bardzo dobrze.

Consus Kalisz zaj?? wysokie czwarte miejsce, natomiast Consus Carbon Kalisz wywalczy? ?sm? lokat?, wyprzedzaj?c br?zowych medalist?w z zesz?ego roku – warszawsk? dru?yn? Bridge24.pl. Wszystko rozstrzyga?o si? w ostatniej kolejce spotka?, w kt?rej obie kaliskie ekipy wygra?y wysoko swoje spotkania, a r??nica mi?dzy czwartym i ?smym zespo?em wynios?a tylko 3 VP.

Po zako?czeniu tej fazy cztery czo?owe zespo?y graj? pierwszy z czwartym oraz drugi z trzecim o bezpo?redni awans do p??fina?u Dru?ynowych Mistrzostw Polski. Zespo?y z miejsc 5-8 r?wnie? powalcz? o mo?liwo?? awansu do strefy medalowej, natomiast pozosta?e osiem dru?yn rywalizowa? b?dzie o utrzymanie.

Sponsorzy ligowi si?gaj? nawet po uznanych zawodnik?w zagranicznych. W ubieg?ym sezonie w Bridge 24 wyst?powali arcymistrzowie w?oscy, w obecnym pozna?skim Ralu graj? reprezentanci Izraela oraz Litwy, a w AZS Wroc?aw reprezentanci Rosji. Kalisz jest jedynym miastem, reprezentowanym w ekstraklasie przez dwa zespo?y. Im wy?sza pozycja dru?yny po round-robin, tym bardziej uprzywilejowana sytuacj? przed dalsz? faz? play-off. To oznacza prawo wyboru przeciwnika oraz tzw. carry over, czyli kilka IMP-?w przewagi na starcie 72-rozdaniowego meczu.

Tabela ekstraklasy bryd?owej po round-robin

1. Connector Pozna? 197.49/914-594
2. KS AZS Politechnika I Wroc?aw196.74/932-632
3. Konkret Che?mno?? 183.34/799-580
4. Consusu Kalisz?? 169.48/812-700
5. RAL Pozna? 167.91/801-679
6. Siwik Holiday BT Mr?gowo 167.65/767-668
7. Andrzejki Gda?sk?? 166.9/727-643
8. Consus Carbon Kalisz? 166.28/771-677
9. Bridge24.pl??? 162.18/769-669
10. AZS UW TG Warsrzawa? 132.08/718-836
11. Silesia I Gliwice?? 126.99/725-887
12. KS Winkhaus Unia Leszno 118.86/626-814
13. Latteria Tinis-Steinpol Rzepin 118.27/604-814
14. KS Energetyk Jaworzno? 109.37/586-808
15. Wincor Nixdorf Cracovia 107.77/614-920
16. Konstanta Bielsko-Bia?a? 107.69/602-846

FINA? GRAND PRIX POLSKI PAR

Category: Bez kategorii — Dominik @ 09:37

W dniach 19-21 grudnia odby? si? fina? cyklu Grand Prix Polski Par w bryd?u sportowym. Wysokie lokaty zaj?li w nim reprezentanci Consus Kalisz – Dominik Filipowicz by? trzeci, natomiast Jaros?aw Cie?lak sz?sty.

Po rozegraniu przez ca?y rok czternastu turniej?w eliminacyjnych we Wroc?awiu zmierzy?o 24 najlepszych zawodnik?w (liczy?o si? 7 rezultat?w), kt?rzy dobierali sobie partnera i wyst?puj?c jako para w klasyfikacji ko?cowej pracowali na w?asny wynik. Kaliskie dru?yny Consus by?y reprezentowane przez pary Dominik Filipowicz i Jaros?aw Cie?lak oraz Piotra Walczaka z Piotrem Ilczukiem. Po pierwszej fazie fina?u, w kt?rej rozegrano 46 rozda?, na prowadzeniu byli Andrzej Jeleniewski, Andrzej Jaszczak, Bogus?aw Gierulski i Dominik Filipowicz. Piotr Walczak z Piotrem Ilczukiem zaj?li dalsze miejsca i nie zakwalifikowali si? do drugiej fazy fina?u.

Po zaci?tym 60-rozdaniowym ?finale fina??w? zwyci??y? z du?? przewag? Andrzej Jeleniewski (59,78%) przed Stanis?awem Go??biowskim (57,02%) i Dominikiem Filipowiczem (56,59%). R??nice mi?dzy drugim i trzecim miejscem by?y niewielkie i o ostatecznej kolejno?ci mog?o zadecydowa? ka?de rozdanie. Pomimo wygranego nieznacznie bezpo?redniego pojedynku na ostatnim stole przez zawodnika Consus Kalisz to Stanis?aw Go??biowski cieszy? si? z drugiej lokaty w turnieju. Jaros?aw Cie?lak ostatecznie zaj?? sz?ste miejsce .

Fina? Grand Prix Polski Par opr?cz Mistrzostw Polski to najbardziej presti?owy i jednocze?nie najlepiej sponsorowany turniej w Polsce. Dla najlepszych przygotowano nagrody w wysoko?ci 15, 10 i 5 tysi?cy z?otych. Dodatkowo ka?dy uczestnik fina?u otrzymywa? nagrody finansowe, uzale?nione od zaj?tej ostatecznie pozycji.

17 grudnia 2014

Ekstraklasa 2014/15 I zjazd

Category: Bez kategorii — Dominik @ 20:41

Od 3 do 5 pa?dziernika w Warszawie odby? si? I Zjazd Ekstraklasy Bryd?owej. W?r?d szesnastu wyst?puj?cych w niej dru?yn Kalisz reprezentuj? a? dwie – Consus oraz Consus Carbon.

Obie kaliskie ekipy ju? w pierwszej rundzie musia?y stoczy? ze sob? bratob?jczy pojedynek, z kt?rego zwyci?sko wysz?a dru?yna Consus Carbon, wygrywaj?c w stosunku 14,76:5,24. Ten wynik sprawi?, ?e przez ca?y zjazd ligowy Consus Carbon zajmowa?a lokaty w pierwszej tr?jce, natomiast dru?yna Consus Kalisz musia?a pi?? si? do g?ry tabeli, zaczynaj?c od czternastej pozycji.

Ostatnie mecze obu dru?yn, w kt?rych Consus Carbon dotkliwie przegra? z wiceliderem rozgrywek dru?yn? RAL Pozna?, a Consus Kalisz wysoko wygra? z dru?yn? Konstanta Bielsko-Bia?a, spowodowa?y, ?e ostatecznie po rozegraniu o?miu spotka? sezonu zasadniczego kaliskie ekipy zajmuj? odpowiednio 6. miejsce (88,65 VP) oraz 7. miejsce Consus (86,7 VP). Prowadzi dru?yna Siwik Holiday BT Mr?gowo z wynikiem 108,96 VP.

Po zako?czeniu rundy eliminacyjnej tylko pierwsza ?semka b?dzie mia?a mo?liwo?? walki o medale, natomiast pozosta?e dru?yny b?d? rywalizowa?y o utrzymanie w ekstraklasie.

Mistrzostwa ?wiata w Chinach

Category: Bez kategorii — Dominik @ 20:40

Od 11 do 25 pa?dziernika w chi?skim mie?cie Sanya odby?y si? Otwarte Mistrzostwa ?wiata w bryd?u sportowym pod nazw? 14. Red Bull World Bridge Series. W ekskluzywnym kurorcie, po?o?onym na wyspie Hajnan, rywalizowali r?wnie? zawodnicy klubu Consus Kalisz.

Pierwsze dni bryd?owych zmaga? zdominowane zosta?y przez rozgrywki mikstowe dru?yn i par. Polscy zawodnicy pokazali si? z dobrej strony, zdobywaj?c br?zowy medal w rywalizacji team?w mikstowych oraz srebrny w parach mikstowych.

W rywalizacji dru?ynowej w?r?d 123 team?w kaliszanie reprezentowani byli przez dwie ekipy – Consus Poland w sk?adzie Piotr ?ak, Jerzy Zaremba, Janusz Makaruk, Leszek Majda?ski, Pawe? Niedzielski i Piotr Ilczuk oraz zesp?? Era, w kt?rym grali Krzysztof Martens, Dominik Filipowicz, Izraelczycy Ron Pachtman i Bar Tarnowski oraz Litwini Erikas Vainikonis i Andrei Arlovich. Po 56 rozdaniach nast?pi? podzia? na dwie grupy p??fina?owe, z kt?rych wy?oniono najlepsze 32 zespo?y, rywalizuj?ce dalej systemem pucharowym o medale. W?r?d ?wier?finalist?w opr?cz polskich dru?yn Mazurkiewicz oraz Zawada znalaz? si? r?wnie? team Era, kt?ry walczy? z azjatyckim teamem Yeh Mix. Po ca?odziennych zmaganiach Era zdecydowanie zwyci??y? z wynikiem 126:32. Dru?yna Mazurkiewicz wygra?a r?wnie? sw?j mecz 122:92, natomiast Zawada przegra? z ameryka?skim teamem Weinstein 61:110.

W kolejnej fazie przeciwnikiem Ery by? jeden z g??wnych faworyt?w tych zmaga?, w?oski Lavazza, maj?cy w swoim sk?adzie aktualnych mistrz?w ?wiata Norberto Bocchi i Agustina Madal? oraz bardzo utytu?owanych Giorgio Duboina i Zia Mahmooda, natomiast team Mazurkiewicz rywalizowa? z bardzo siln? ameryka?sk? dru?yn? Nickell. Mecze sk?ada?y si? z trzech cz??ci. Po pierwszej Era przegrywa?a 15:33. W drugiej ods?onie kaliszanie odrobili straty i prowadzili 56:53. Niestety, w ostatnim etapie meczu skuteczniejsi okazali si? W?osi. Przegrywaj?c, zawodnicy Ery podejmowali bardziej ryzykowne decyzje, co nie przynosi?o punkt?w i ostatecznie mecz zako?czy? si? wynikiem 72:110. Tym samym team Era zosta? ostatecznie sklasyfikowany na miejscach 9-16. Team Mazurkiewicz wygra? sw?j mecz 57:48, aby w kolejnych pokona? ameryka?ski Fleisher 88:75, szwedzki Ventin 90:76 oraz w finale Monako 131:80, zostaj?c dru?ynowym mistrzem ?wiata. Zwyci?ski sk?ad stanowili Marcin Mazurkiewicz, Krzysztof Jassem, Piotr Gawry?, Micha? Klukowski, W?odzimierz Starkowski i Stanis?aw Go??biowski.

Po rywalizacji dru?ynowej rozpocz??y si? zmagania par, a w?r?d 202 startuj?cych kaliszanie wystawili ich cztery – Piotr ?ak i Jerzy Zaremba, Janusz Makaruk i Pawe? Niedzielski, Leszek Majda?ski i Piotr Ilczuk oraz? Krzysztof Martens i Dominik Filipowicz. ?mudne eliminacje, a p??niej p??fina?y wy?oni?y 54 najlepsze ekipy. W?r?d finalist?w znale?li si? Krzysztof Martens oraz Dominik Filipowicz. Po ponad 100 rozdaniach z?oty medal zdoby?a para izraelska Ehud Friedlander i Inon Liran, a srebrny Micha? Nowosadzki i Jacek Kalita, dawni zawodnicy Consus Kalisz. Na pi?tym miejscu sklasyfikowani zostali Przemys?aw Janiszewski i Marcin Krupowicz, na 24. Martens i Filipowicz, spadaj?c o pi?? lokat po ostatnim rozdaniu, w kt?rym przegrali 6 kier.

R?wnolegle z rozgrywkami open odbywa?a si? rywalizacja w kategorii senior?w oraz kobiet. Tu tak?e Polacy pokazali si? z bardzo dobrej strony zdobywaj?c z?oty medal w teamach seniorskich, br?zowy w parach oraz zajmuj?c czwarte miejsce w rywalizacji par kobiecych.