Zarz?d TZBS w Kaliszu

Zarz?d Terenowego Zwi?zku Bryd?a Sportowego w Kaliszu. W jego sk?ad wchodz?:

Bogdan Bia?oszy?ski – Prezes Zarz?du

Piotr Walczak – Wice Prezes Zarz?du ds. kontakt?w z mediami

Dominik Filipowicz – skarbnik pe?ni?cy jednocze?nie funkcj? sekretarza

Jerzy Guzowski – cz?onek Zarz?du odpowiedzialny za sprawy zwi?zane z m?odzie??

Remigiusz Ka?mierczak – cz?onek Zarz?du odpowiedzialny za prowadzenie ligi okr?gowej

 

Nowy numer konta TZBSu od 1.01.2015 r.

mBank 52 1140 2004 0000 35 02 7542 0012