Wiadomosci

 

 

 

 

Eliminacje okręgowe w Kaliszu 5.02.2019 do Mistrzostw Wielkopolski

Regulamin kwalifikacji okręgowych do Mistrzostw Wielkopolski 2019

 

Mistrzostwa Kalisza ? 18.03.2018 o godz. 10.00 turniej eliminacyjny Grand Prix Wielkopolski w restauracji KTW Park w Kaliszu.

Ulotka GPW Kalisz 2018

 

Warunki dofinansowania TZBS w Kaliszu do Mistrzostw Wielkopolski Par w Poznaniu oraz Mistrzostw Polski Par w Warszawie w 2018 r.

  1. Podstawowym warunkiem uzyskania dofinansowania do Mistrzostw w Poznaniu i Warszawie jest udzia? w eliminacjach okr?gowych w Kaliszu w dn. 6.03.18 oraz spe?nienie kryteri?w przedstawionych w pkt. 2-4.
  2. Kryteria uzyskania indywidualnego dofinansowania do wyst?pu w Poznaniu:

– osi?gni?cie min. 52% w turnieju w Poznaniu,

– dostarczenie faktury za wpisowe i/lub nocleg,

– zawodnik nale??cy do TZBS w Kaliszu i uczestnicz?cy w lokalnych rozgrywkach ?dofinansowanie 150 z?.

– zawodnik uczestnicz?cy w lokalnych rozgrywkach – dofinansowanie 100 z?.,

  1. W przypadku uzyskaniu na Mistrzostwach Wielkopolski awansu i pokrycia koszt?w na Mistrzostwa Polski Par warunki dofinansowania przedstawione w pkt. 4 nie obowi?zuj?.
  2. Kryteria uzyskania indywidualnego dofinansowania do wyst?pu w Warszawie:

– osi?gni?cie min. 52% w turnieju p??fina?owym w Warszawie,

– dostarczenie faktury za wpisowe i/lub nocleg,

– zawodnik nale??cy do TZBS w Kaliszu i uczestnicz?cy w lokalnych rozgrywkach – dofinansowanie 300 z?.

– zawodnik uczestnicz?cy w lokalnych rozgrywkach – dofinansowanie 200 z?.

 

Turniej eliminacyjny w okr?gu kaliskim do Mistrzostw Wielkopolski odb?dzie si? w KTW (Park Miejski 2, Kalisz) we wtorek 06-03-2018. B?dzie to jedyny turniej w naszym okr?gu z kt?rego zostan? wy?onione dwie pary maj?ce prawo uczestniczy? z eliminacji w Mistrzostwach Wielkopolski (po wcze?niejszym potwierdzeniu brania udzia?u w finale wojew?dzkim). Bez eliminacji do Mistrzostw Wielkopolski b?d? dopuszczone pary zajmuj?ce wysokie miejsca w rankingu PZBS. Mistrzostwa Wielkopolski s? jednocze?nie kwalifikacj? do Mistrzostw Polski.

 

W ka?dy pierwszy wtorek miesi?ca w restauracji KTW w Kaliszu o godzinie 17.30 odbywa? si? b?d? specjalne turnieje:
– turnieje indywidualne z podzia?em na grupy amator?w i zaawansowanych,
– turniej par po??czony z og?lnopolskim Paj?czkiem.
Oba rodzaje turniej?w b?d? mia?y dofinansowywane nagrody przez TZBS w Kaliszu sum? mi?dzy 130 a 170 z?. w zale?no?ci od frekwencji i rodzaju turnieju.
W ka?dy pozosta?y wtorek w miesi?cu o tej samej godzinie w Hotelu u Bogdana odbywaj? si? normalne turnieje lub spotkania bryd?owe.
Zapraszamy wszystkich ch?tnych.
REgulamin indywidueli dost?pny jest tu:Regulamin Turnieju Indywidualnego w Kaliszu od 11.2017r

Turniej Indywidualny

W dniu 01.03.16  o godzinie 17.30 w Restauracji KTW w Kaliszu odb?dzie si? Turniej Indywidualny podzielony na 2 grupy: „zawodnicz?” i „amator?w”.

Ch?tnych zapraszamy do uczestnictwa.
.
.
Walne zebranie cz?onk?w TZBSu
W dniu 16.02.16 w Restauracji KTW w Kaliszu odb?dzie si? walne zebranie cz?onk?w Terenowego Zwi?zku Bryd?a Sportowego w Kaliszu na kt?rym zostan? wybrani: nowy Zarz?d, cz?onkowie komisji rewizyjnej oraz delegaci na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Poznaniu. Pierwszy termin zebrania wyznaczony zosta? na godz. 16.45, natomiast drugi na godz. 17.10.
.
.
W dniu 29.09.15 w restauracji KTW w Kaliszu o godz. 17.30 odby? si? turniej lokalny na kt?rym nast?pi?o podsumowanie rankingu d?ugofalowego turniej?w kaliskich w sezonie 2014/15.
.
.
Indywidualne Mistrzostwa Ziemi Kaliskiej
W dniu 5 maja odby? si? ostatni z cyklu turniej?w indywidualnych o Mistrzostwo Ziemi Kaliskiej w bryd?u sportowym rozgrywanych w restauracji KTW.
W ca?ym cyklu zawodnik?w podzielono na 2 kategorie: zawodnicz? i amatorsk?. W tej pierwszej rywalizowa?o 13 reprezentant?w, natomiast w kategorii amatorskiej 19.
W kategorii zawodniczej zwyci??y? Piotr Walczak (Kalisz) przed Wies?awem Skowro?skim (Kalisz) i Ryszardem Pa?aszem (Konin).
W?r?d amator?w najlepszy okaza? si? Stanis?aw Dyl (Kalisz) wyprzedzaj?c Jerzego Dubanowicza (Opat?wek) i Miros?awa Pow?zk? (Ostrzesz?w).
Zwyci?zcy w obu kategoriach otrzymali pami?tkowe puchary wr?czone przez Bogdana Bia?oszy?skiego Prezesa Terenowego Zwi?zku Bryd?a Sportowego w Kaliszu.

Mistrzostwa Wielkopolski 2015
Fina? Mistrzostw Wielkopolski Par Open odby? si? 23.04 w Poznaniu. Do ?cis?ego fina?u dopuszczono 27 par. Z?otymi medalistami zostali Stanis?aw Zakrzewski i Maciej Sobieralski (69,08%, OAZA K?rnik). Drugie miejsce przypad?o kaliskiej parze Jurek Guzowski i Edward Kaczmarek (61,58% Prosna Kalisz). Na najni?szym stopniu podium stan?li Olech Bestrzy?ski i Rafa? Gardzielewski (60,42% PAB Pozna?).

 

Termin rozegrania 2 turnieju indywidualnego z cyklu Mistrzostw Ziemi Kaliskiej przesuni?ty zosta? na dzie? 28.04.15. Organizatorzy przepraszaj? za zmian? terminu.

 

Mistrzostwa Kalisza Par 2015
W XV Otwartym Turnieju bryd?a sportowego w Kaliszu b?d?cym jednocze?nie trzeci? eliminacj? Grand Prix Wielkopolski, 21 marca wystartowa?o 38 par. Z du?? przewag? zwyci??yli Marek Szuka?a, zawodnik klubu OAZA K?rnik wraz z Piotrem Walczakiem, reprezentuj?cym Consus Carbon Kalisz, uzyskuj?c wynik 67,65%.

Pozosta?e miejsca zaj?li Gra?yna i Piotr Busse (Termochem Chemik Pu?awy, 60,39%) oraz Edward Kaczmarek i Jerzy Guzowski (KS Prosna Kalisz, 59,25%). Nagrod? dla najlepszej pary z Kalisza (pomijaj?c pary, kt?re uplasowa?y si? na podium) za zaj?cie 6. miejsca wywalczyli Janusz Ko?cielny i Przemys?aw Machowczyk, reprezentuj?cy dru?yn? UKB KLEKS Szamotu?y. Nagrod? popularn? (dla najlepszej pary mikstowej lub pary o niskim WK) zdobyli Jacek Kufel i Alina Arndt-Kufel za zaj?cie 8. miejsca.

 

W dniu 07.04.2015 r. w restauracji KTW w Kaliszu odb?d? si? Eliminacje okr?gowe do Mistrzostw Wielkopolski

Turniej kwalifikuj?cy w Kaliszu do MWP i Zasady dofinansowania

 

Zaproszenie na XV OTWARTY TURNIEJ BRYD?A SPORTOWEGO O MISTRZOSTWO MIASTA KALISZA – turniej z cyklu Grand Prix Wielkopolski w dniu 21.03.2015

Zaproszenie na Mistrzostwa Kalisza

 

Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Ziemi Kaliskiej w bryd?u sportowym + ranking indywiduela

Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Ziemi Kaliskiej

ranking indywiduel kalisz

 

Wyniki rozgrywek ligi okr?gowej po adresem:

 

Nowy numer konta TZBSu obowi?zuj?cy od 20.12.2014 r.

mBank 52 1140 2004 0000 3502 7542 0012

 

Podsumowanie Kaliskich turniej?w 2013/14

23 wrze?nia w restauracji KTW w Parku Miejskim odby?o si? uroczyste podsumowanie cyklu kaliskich turniej?w bryd?owych w sezonie 2013/14. We wszystkich 34 turniejach rywalizowa?y 44 osoby.

W klasyfikacji open trzy pierwsze miejsca zaj?li kaliszanie. Zwyci??y? Jerzy Guzowski przed Edwardem Kaczmarkiem i Przemys?awem Machowczykiem. W klasyfikacji ?p??amator?w? od 1,5 do 2,5 WK pierwsze miejsce zaj?? Arkadiusz D?browski, a kolejne Robert Karczewski (obaj z Pleszewa) i Remigiusz Kazimierczak (Ostrzesz?w), natomiast w klasyfikacji ?amator?w? do 1WK zwyci??y? Henryk Urba?ski, wyprzedzaj?c Jerzego Dubanowicza (obaj Opat?wek) i Henryka Wielguckiego (Kalisz).

Mistrzostwa Kalisza Amator?w w bryd?u.

W dniu 25.05.14 o godzinie 10 w restauracji KTW (w parku miejskim) w Kaliszu odb?d? si? Mistrzostwa Kalisza Amator?w w bryd?u. Turniej zorganizowany b?dzie dla os?b umiej?cych gra? w bryd?a ale nie uczestnicz?cych w turniejach sportowych. Pozwoli to wy?oni? najlepszych amator?w z rejonu dawnego wojew?dztwa kaliskiego. Dla zwyci?zc?w przewidziane s? puchary. Wszyscy zainteresowani gr? w bryd?a b?d? mile widziani.

Zarz?d TZBS w Kaliszu ustali? warunki indywidualnego dofinansowania Mistrzostw Polski Par w Warszawie:

– osi?gni?cie min. 52% w turnieju p??fina?owym w Warszawie,

– cz?onkowie nale??cy do TZBS w Kaliszu i uczestnicz?cy w lokalnych rozgrywkach – dofinansowanie 300 z?.,

– zawodnicy regularnie uczestnicz?cy w lokalnych rozgrywkach – dofinansowanie 200 z?.

 

Grand Prix Wielkopolski w Kaliszu

W dniu 22.03.14 w restauracji KTW w Kaliszu odby? si? turniej zaliczany do cyklu Grand Prix Wielkopolski 2014. Wyst?pi?o 36 par z r??nych o?rodk?w Wojew?dztwa Wielkopolskiego oraz pojedyncze pary z Sieradza. Zwyci??yli Marcin Wo?niak z Poznania (dru?yna D?br?wka Pozna?) wraz z Ryszardem Pa?aszem z Konina (Radio-Hit) osi?gaj?c wynik 59,33%. Kolejne miejsca na podium przypad?y Zofii Miko?ajczyk (System Pozna?) wraz z Arturem W?jcikiem 59,22% oraz Januszowi Zwierzy?skiemu z Markiem Szuka?? (obaj Oaza Kurnik) 58,60%. Nagrod? dla najlepszej pary mikstowej otrzyma?o ma??e?stwo z Poznania Gra?yna i Piotr Busse kt?rzy z wynikiem 57,62% zaj?li 4 miejsce. Najlepsz? par? reprezentuj?c? okr?g kaliski byli Ryszard Olenderek i Jan Kuczera kt?rzy zaj?li 5 miejsce z wynikiem 56,18%.

MISTRZOSTWA TEAM?W I PAR OPEN 2013
Zarz?d Terenowego Zwi?zku Bryd?a Sportowego w Kaliszu podj?? decyzj? o zwrocie wpisowego za uczestnictwo w Mi?dzynarodowych Mistrzostwach Polski Team?w Open oraz Mi?dzynarodowych Mistrzostwach Polski Par Open przy spe?nieniu nast?puj?cych warunk?w:
– zawodnik jest cz?onkiem TZBSu w Kaliszu zamieszka?ym na terenie Kalisza i okolic,
– zakwalifikowanie si? w turnieju team?w do fazy ?wier?fina?owej (zwrot wpisowego do team?w),
– zakwalifikowanie si? w turnieju par do fazy fina?owej (zwrot wpisowego do par).
.
.
Mistrzostwa Kalisza
W Mistrzostwach Kalisza w bryd?u sportowym o puchar Prezydenta Miasta Kalisza zwyci??yli poznaniacy Marek Szuka?a i Przemys?aw Wejman. Drugie miejsce przypad?o parze pozna?sko-koni?skiej W?odzimierz Kwiatkowski z Ryszardem Pa?aszem. Na trzecim miejscu uplasowali si? Jaros?aw Cie?lak wraz z Dominikiem Filipowiczem reprezentuj?cy kalisk? dru?yn? Consus Kalisz. Nagrod? dla najlepszej pary z Kalisza (przynajmniej jeden zawodnik z Kalisza wraz z partnerem zamieszka?ym w okr?gu kaliskim) odebrali Przemys?aw Machowczyk i Janusz Ko?cielny (zdobywcy 5 m-ca). W turnieju uczestniczy?o 38 par. Wi?cej w zak?adce NEWS

Z okr?gowych eliminacji do Mistrzostw Wielkopolski w Kaliszu zakwalifikowa?y si? nast?puj?ce pary:
Ryszard Pa?asz  i Wies?aw Muzykiewicz
Edward Kaczmarek i Waldemar Sroczy?ski
Tadeusz Grobys i Robert Karczewski
Rezerwow? par? pozostaje S?awomir Maciejewski i Krzysztof Szymczak.
Gratulujemy i powodzenia w Poznaniu.

 

Turniej z cyklu Grand Prix Wielkopolski o Mistrzostwo  Kalisza w dniu 16.03.2013

zaproszenie – GP Kalisz 2013

 

Eliminacje okr?gowe w Kaliszu do Mistrzostw Wielkopolski w dniu 19.02.2013 r.

Regulamin kaliskich kwalifikacji do Mistrzostw Wielkopolski

 

NAUKA GRY W BRYD?A SPORTOWEGO

Dla uczni?w szk?? ponadgimnazjalnych nauka gry w bryd?a. Spotkanie organizacyjne w czwartek 10.01.13 o godz. 15 w IV Liceum Og?lnokszta?c?cym ul. Widok 96a. Zaj?cia b?d? odbywa?y si? w tym samym miejscu co czwartek o godzinie 15.

 

Grand Prix Wielkopolski – Fina?

W dniu 8.12.2012 w Poznaniu rozegrano fina? Connector Grand Prix Wielkopolski Par. Zwyci?zc? okaza? si? Ryszard Pa?asz z KTB Konin wyprzedzaj?c Marcina Wo?niaka z Bridge Club Pozna? i Piotra Jassema z D?br?wki Pozna?. W turnieju fina?owym Pa?asz gra? w parze z Piotrem Walczakiem z Consus Kalisz.

 

Liga Okr?gowa

Komunikat ligi 2012-13

Zgloszenie_druzyny

Rozpocz?ty nowy sezon kaliskich turniej?w oraz podsumowany cykl turniej?w w sezonie 2011/12

W dniu 25.09.2012 w restauracji KTW w Kaliszu podczas cotygodniowego turnieju bryd?owego odby?o si? podsumowanie i wr?czenie nagr?d za klasyfikacj? d?ugofalow? kaliskich turniej?w w sezonie 2011/12.
Puchary wr?czono dla trzech najlepszych zawodnik?w w trzech klasyfikacjach:
– klasyfikacja OPEN: 1 m. P.Koby?ka, 2 m. R.Olenderek i 3 m. J.Guzowski
klasyfikacja 1,5-2,5 WK: 1 m. L.Krawczyk, 2 m. R.Ka?mierczak i 3 m. A.D?browski
– klasyfikacja do 1 WK: 1 m. K.Doman, 2 m. K.Wiesio?ek i 3 m. L.Mielczarek
Nagrody wr?czali w imieniu Zarz?du TZBS w Kaliszu: B.Bia?oszy?ski i P.Walczak. Gratulacje dla nagrodzonych.

Consus Kalisz Dru?ynowym Mistrzem Polski 2011/2012

Pe?nym sukcesem zako?czy? si? udzia? reprezentant?w kaliskiego klubu Consus w Dru?ynowych Mistrzostwach Polski w bryd?u sportowym, kt?re 12 maja zako?czy?y si? w ?odzi. Ekipa Consusa okaza?a si? bezkonkurencyjna w kraju, pokonuj?c w finale Asko-Tech Sp?jnia Warszawa.

 

Mistrzostwa Wielkopolski

W Mistrzostwach Wielkopolski Par kt?re odby?y si? w sobot? 21 kwietnia 2012r.  Wice Mistrzem Wielkopolski zostali R.Pa?asz – E.Kaczmarek, natomiast VI miejsce zaj??a para A.Aleksandrzak – T.Freitag. Gratulujemy wynik?w parom z kaliskiego okr?gu.

 

CONNECTOR GRAND PRIX WIELKOPOLSKI

W sobot? 17 marca nad Prosn? w restauracji KTW odby? si? turniej bryd?owy zaliczany do GP Wielkopolski w bryd?u sportowym. Zwyci??y?a kalisko-koni?ska para Edward Kaczmarek i Ryszard Pa?asz. Pozosta?e miejsca na podium przypad?y duetom pozna?sko-wroc?awskim i pozna?skim Andrzej Mazurek z W?odzimierzem Starkowskim oraz Aleksander Nowakowski z Marcinem Wo?niakiem. Czwartym miejscem musieli si? zadowoli? zawodnicy reprezentuj?cy dru?yn? Progress Ostrzesz?w kaliszanin Ryszard Olenderek i zawodnik z K?pna Artur W?jcik. Na uwag? zas?uguje r?wnie? zaj?cie bardzo dobrego 6 miejsca przez kalisko-ostrowsk? par? mikstow? Katarzyn? Szcze?niak i Jana Kuczer?. Znakomita organizacja oraz bardzo atrakcyjne nagrody zar?wno finansowe jak i rzeczowe sprawi?y, ?e do Kalisza przyjecha?o 40 par z Wroc?awia, Poznania oraz innych o?rodk?w bryd?owych Wielkopolski.