18 marca 2015

FINA? GRAND PRIX POLSKI PAR

Category: Bez kategorii — Dominik @ 09:37

W dniach 19-21 grudnia odby? si? fina? cyklu Grand Prix Polski Par w bryd?u sportowym. Wysokie lokaty zaj?li w nim reprezentanci Consus Kalisz – Dominik Filipowicz by? trzeci, natomiast Jaros?aw Cie?lak sz?sty.

Po rozegraniu przez ca?y rok czternastu turniej?w eliminacyjnych we Wroc?awiu zmierzy?o 24 najlepszych zawodnik?w (liczy?o si? 7 rezultat?w), kt?rzy dobierali sobie partnera i wyst?puj?c jako para w klasyfikacji ko?cowej pracowali na w?asny wynik. Kaliskie dru?yny Consus by?y reprezentowane przez pary Dominik Filipowicz i Jaros?aw Cie?lak oraz Piotra Walczaka z Piotrem Ilczukiem. Po pierwszej fazie fina?u, w kt?rej rozegrano 46 rozda?, na prowadzeniu byli Andrzej Jeleniewski, Andrzej Jaszczak, Bogus?aw Gierulski i Dominik Filipowicz. Piotr Walczak z Piotrem Ilczukiem zaj?li dalsze miejsca i nie zakwalifikowali si? do drugiej fazy fina?u.

Po zaci?tym 60-rozdaniowym ?finale fina??w? zwyci??y? z du?? przewag? Andrzej Jeleniewski (59,78%) przed Stanis?awem Go??biowskim (57,02%) i Dominikiem Filipowiczem (56,59%). R??nice mi?dzy drugim i trzecim miejscem by?y niewielkie i o ostatecznej kolejno?ci mog?o zadecydowa? ka?de rozdanie. Pomimo wygranego nieznacznie bezpo?redniego pojedynku na ostatnim stole przez zawodnika Consus Kalisz to Stanis?aw Go??biowski cieszy? si? z drugiej lokaty w turnieju. Jaros?aw Cie?lak ostatecznie zaj?? sz?ste miejsce .

Fina? Grand Prix Polski Par opr?cz Mistrzostw Polski to najbardziej presti?owy i jednocze?nie najlepiej sponsorowany turniej w Polsce. Dla najlepszych przygotowano nagrody w wysoko?ci 15, 10 i 5 tysi?cy z?otych. Dodatkowo ka?dy uczestnik fina?u otrzymywa? nagrody finansowe, uzale?nione od zaj?tej ostatecznie pozycji.