20 listopada 2013

Cavendish Par w Monaco

Category: Bez kategorii — Dominik @ 19:43

W dniach 23-25.10.13 w Monte Carlo odby? si? Cavendish Pairs Open 2013 ? turniej rozgrywany na punkty meczowe pod patronatem Ksi?cia Monaco Alberta II. Impreza ta drugi raz w dotychczasowej historii odby?a si? w Monte Carlo. We wcze?niejszych latach gospodarzem imprezy by?o Las Vegas.

Jest to specyficzny turniej, poprzedzony otwart? dla wszystkich zainteresowanych licytacj? uczestnicz?cych par. W tym roku wyst?pi?o 60 par w tym 7 z?o?onych z polskich zawodnik?w: J.Pszczo?a-M.Kwiecie?, G.Narkiewicz-K.Buras, J.Kalita-M.Nowosadzki, R.Jagniewski-W.Gawe?, B.Chmurski-P.Tuczy?ski, M.Mazurkiewicz-K.Jassem oraz zawodnicy reprezentuj?cy Consus Kalisz: K.Martens-D.Filipowicz.

Warunki uczestnictwa s? rygorystyczne. Wymagane wcze?niejsze zg?oszenie i zgoda organizatora, wpisowe od ka?dej pary 1500? + gwarancja zap?acenia ceny wywo?awczej 5000? podczas aukcji (je?eli nikt inny nie b?dzie chcia? nas wylicytowa?). W zwi?zku z powy?szym w turnieju wyst?pi?a mieszanka sponsor?w, utalentowanych bryd?yst?w, do?wiadczonych zawodnik?w i gwiazd ?wiatowego bryd?a.

Pieni?dze zebrane z wpisowego przeznaczone s? na nagrody dla zawodnik?w. Odr?bn? pul? nagr?d jest ta uzbierana podczas licytacji. Partycypuj? w niej osoby wykupuj?ce podczas aukcji par?, kt?ra zako?czy rywalizacj? na nagradzanym miejscu. Uczestnicz?cym parom przys?uguje mo?liwo?? odkupienia cz??ci udzia??w od zwyci?scy aukcji. Inni zainteresowani r?wnie? mogli zaproponowa? wykupienie cz??ci udzia??w.

Tegoroczna aukcja przed turniejem przynios?a rekordow? pul? ponad 800 tys.?. Cz??? z tych pieni?dzy posz?a na koszty organizacyjne imprezy, ale i tak pozosta?a bardzo du?a pula na nagrody. Najdro?sza para podczas aukcji W?osi F.Fantoni-C.Nunes (w rankingu World Bridge Federation zawodnicy sklasyfikowani na 1 i 2 miejscu) zosta?a wylicytowana za 57 tys.?.

Trwaj?ce dwa dni 100 rozdaniowe eliminacje decydowa?y, kt?rzy uczestnicy znajd? si? w 12 parowym finale A, 24 parowym finale B i w Finale C dla pozosta?ych par. Wszystkie lokaty w finale A oraz czo?owe w pozosta?ych fina?ach by?y nagradzane.

O skutecznym ataku polskiej fali bryd?yst?w niech ?wiadczy fakt, ?e po eliminacjach w finale A w pierwszej 7 znalaz?o si? 5 polskich par w tym na prowadzeniu byli R.Jagniewski-W.Gawe? przed par? G.Narkiewicz-K.Buras. O tym, jak trudno wej?? do ?cis?ego fina?u przekona?y si? m.in. takie pary jak B.Levin-S.Weinstein (wielokrotni zwyci?scy Cavendisha w ostatnich latach), Z.Mahmood-J.Jansma, czy aktualni Mistrzowie Europy Par S.Auken-R.Welland a faworyzowana para F.Fantoni-C.Nunes znalaz?a si? na ostatnim premiowanym awansem miejscu.

Po przydzieleniu ka?dej parze odpowiedniego c-o w zale?no?ci od zdobytych imp?w przyst?piono do 44 rozdaniowego fina?u. Po pierwszej sesji fina?u nadal prowadzi?a para W.Gawe?-R.Jagniewski.

Druga cz??? fina?u by?a znakomitym wyst?pem pary K.Martensa-D.Filipowicza (212,34 imp.), kt?rzy w ko?cowych rezultatach zaj?li 2 lokat? ust?puj?c jedynie bardzo dobrze graj?cym Bu?garom I.Nanev?R.Gunev (283,39 imp., wygrali II sesj? fina?u a w I zaj?li drugie miejsce). Najni?sze miejsce na podium przypad?o G.Helgemo-T.Helness (179,41 imp.) parze Norweg?w reprezentuj?cych na co dzie? Monaco. Na 4 miejscu zako?czyli rywalizacj? J.Pszczo?a-M.Kwiecie?, dalej G.Narkiewicz-K.Buras i na 6 miejscu R.Jagniewski-W.Gawe?.

R?wnocze?nie pierwszy raz w historii r?wnolegle do turnieju par odby? si? Cavendish Ladies Pairs w kt?rym uczestniczy?o 16 kobiecych par. Trzydniowe zmagania na drugim miejscu w finale A zako?czy?a polska para A.Sarniak-C.Ba?dysz natomiast fina? B wygra?y kolejne reprezentantki polski K.Dufrat-J.?muda.

Tegoroczny Cavendish Pairs by? kolejnym sukcesem polskich zawodnik?w i zawodniczek podtrzymuj?c dobr? pass? polskiego bryd?a na arenie mi?dzynarodowej.