28 września 2015

Boles?awiec 2015

Category: Bez kategorii — Dominik @ 20:05

W dniach od 18 do 20 wrze?nia, w ramach Trzydni?wki Boles?awieckiej, rozegrano Mistrzostwa Polski Team?w systemem Pattona.?Wystartowa?o 48 team?w, w barwach kt?rych wyst?powali r?wnie? zawodnicy z Czech, Litwy i Niemiec. Kaliski Consus by? reprezentowany przez Piotra Walczaka, graj?cego w dru?ynie Fabian, Piotra Ilczuka w dru?ynie Klukowska oraz Dominika Filipowicza w teamie Zawada.

Po wyczerpuj?cych eliminacjach do dalszej fazy awansowa?o tylko 8 team?w w tym m.in. Zawada. Finali?ci rozegrali mecze systemem ka?dy z ka?dym po 6 rozda? a nast?pnie 2 pierwsze dru?yny zagra?y o z?oty medal z zachowaniem dotychczasowych wynik?w. Teamy 3 i 4 zagra?y o br?z.

Na tym etapie rozgrywek dru?yna Zawada okaza?a si? nie do zatrzymania wygrywaj?c mistrzostwa. W dru?ynie zwyci?zc?w znale?li si?: Przemys?aw Zawada, Grzegorz Narkiewicz, Krzysztof Buras, Wojciech Strzemecki, Przemys?aw Janiszewski i wspomniany wcze?niej Dominik Filipowicz. Srebrny medal przypad? teamowi Elektromonta?, w sk?adzie: Jakub Zawada, Roman Opali?ski, Marek Pietraszek i Jacek Znamirowski. Co ciekawe, fina? by? rozgrywany mi?dzy dru?ynami ojca i syna. Br?zowy medal wywalczy? team Piloni, w sk?adzie: Gra?yna i Piotr Busse, Tomasz Pilch, S?awomir Zawi?lak oraz Marek Pieczka.